posted by Kwan's 2010. 7. 27. 10:23

1. 사이트 !!
한국 X 스X츠 협회 : http://www.x-sxxxts.or.kr
씨X통 : http://www.cixxxxng.com
SSO XXX : http://sso.xxx.co.kr
씨X마 XXX : http://cixxma.xxx.co.kr

2. 유포지 !!

한국 X 스X츠 협회 , 씨X통 : http://2x8.xx.58.1x5/H.asp

SSO XXX : http://1x4.2xx.87.1xx/Login.asp

씨X마 XXX : http://junxxoxanix.nexxicient.co.kr/sub_logo1.jpg
                  http://junxxoxanix.nexxicient.co.kr/aad.jpg ~> 최종파일 다운 !!
                  http://junxxoxanix.nexxicient.co.kr/aac.jpg
                  http://junxxoxanix.nexxicient.co.kr/aab.jpg

3. 기타 사이트 !!

1. http://wxxx.com

2. http://axurxxrpoxxtion.com/ccc.html

4. 최종파일 !!

H.asp : http://lxxxxllxxtion.net/mxxl/coxx/pxxup/f.exe

Login.asp : http://1x1.xx.2x8.xx/fxx/723.exe

aad.jpg : http://junxxoxanix.nexxicient.co.kr/test0.exe

index.html : http://www.vxxx.com/vie.exe ~> XOR 변형이 필요 합니다 !

ccc.html : http://axurxxrpoxxtion.com/report.exe

5. 바이러스 토탈

H.asp : http://www.virustotal.com/ko/analisis/fcbf0d507d897dc20e265fbe95724c644a4510910a69aeca7a70ffde249b5919-1280191608

Login.asp : http://www.virustotal.com/ko/analisis/5e36eb37398661286f8f727151eef253c5a7c8fa2ae48c17ddaf33d4bac0a2b0-1280191644

sub_logo1.jpg : http://www.virustotal.com/ko/analisis/a47776d166630a90ffa0a5705bd64cee84d3dd8a5023f8fd261ec995c7ef03c6-1280191678

aad.jpg : http://www.virustotal.com/ko/analisis/aee86dd58e548b6d43ca35670a4c2feb17ed5482e40e444fa93ab32509d56c87-1280191799

aac.jpg : http://www.virustotal.com/ko/analisis/431413212a9208744e7acc90561aef3613b15755f64f57c07300ca8f0e381d3f-1280191806

aab.jpg : http://www.virustotal.com/ko/analisis/2815c9c001eb7eef52e81811035bb08d8034bbeb7700ee7e44f46e8119ae2aaf-1280191811

index.html : http://www.virustotal.com/ko/analisis/273972df000bc0dfa9cd2e11e7139472bee63cc41c07685865e5624c62db441f-1280191931

ccc.html : http://www.virustotal.com/ko/analisis/a71f4600dc72ed82ea6e87646407eb4810590d98c3acc9e7d069281d33781201-1280191940

f.exe : http://www.virustotal.com/ko/analisis/4d24d4def8391f63a4a118635d7978ab1fd048dd204534144c8f5c408c4c9db5-1280191960

723.exe : http://www.virustotal.com/ko/analisis/44cb7f3df7b99bec7ffca0653841e80e57e6b17dcd4c7186d6645009faa58d05-1280192056

test0.exe : http://www.virustotal.com/ko/analisis/4458f629bc535508942343b9b667f34ca4050db90126d737de97e460b0dbde79-1280192062

vie.exe : http://www.virustotal.com/ko/analisis/b12a75ce4508cc18049b9ddf40882162c127a94e8a82944d8d18af169b0257fa-1280192079

vie.exe_Kwan : http://www.virustotal.com/ko/analisis/61a4c0edede4eea39a0145e222fb74a8d1af757ab5dc510f2c395893285cebcc-1280192262

report.exe : http://www.virustotal.com/ko/analisis/83fcb1c44627d254b8fcab19044a5857a765de798885302451f65e5a74de2b38-1280192210

6. 안철수연구소 및 이스트 소프트 진단 !

이스트 소프트 : 샘플 세부 확인중 !!

[안철수 연구소]

1. index.html ~> 분석중
2. vie.exe ~> 분석중
3. sub_logo1.jpg ~> 분석중
4. vie.exe_Kwan ~> 분석중
5. ccc.html ~> 분석중
6. H.asp V3 : JS/Downloader(추가 : 2010.07.26.02)
7. aad.jpg V3 : JS/Agent(추가 : 2010.07.26.02)
8. f.exe V3 : Win-Trojan/Onlinegamehack.109928(추가 : 2010.07.26.02)
9. test0.exe V3 : Win-Trojan/Malagent.55296(추가 : 2010.07.26.01)
10. 723.exe V3 : Win-Trojan/Pwstealer.55296.F(추가 : 2010.07.24.00)
11. Login.asp V3 : HTML/Downloader(추가 : 2010.07.24.00)
12. report.exe V3 : Win-Trojan/Downloader.148480.F(추가 : 2010.07.23.02)
13. aac.jpg V3 : JS/Exploit(추가 : 2010.07.19.00)
14. aab.jpg V3 : JS/Exploit(추가 : 2010.07.19.00)

이번주도 유포하는 곳만 찾았네요. 이제는 새로운곳이 거의 없는거 같아요 !!
이제는 또 감을 잃어버리고 있네요. 

이번주 도와주신분 : 없음

댓글을 달아 주세요

  1. 알 수 없는 사용자 2010.07.27 10:48  Addr  Edit/Del  Reply

    수고하셨습니다.^^

    • Kwan's 2010.07.27 10:51 신고  Addr  Edit/Del

      감사합니다~ㅎ 별 내용도 아닌글인데 좋게 봐주셔서 감사합니다!ㅎ 무더운데 고생이 많으시겠어요~ㅎ