posted by Kwan's 2010. 9. 5. 15:18

V3 엔진 업데이트              Copyright (c) AhnLab, Inc. 1998-2010 All rights reserved.

 *  엔진버전: 2010.09.05.00

 1. 다음 악성 코드의 진단/치료 엔진을 업데이트했습니다.

       Win-Trojan/Onlinegamehack.49152.CA 포함 총 12건


 2. 다음 악성 코드의 진단명을 수정했습니다.

 3. 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다.

       http://download.ahnlab.com/eng_info/full_readmek.txt

 4. Win-Trojan/Onlinegamehack.49152.CA
    Win-Trojan/Onlinegamehack.26112.AE
    Dropper/Onlinegamehack.53760.B
    Win-Trojan/Onlinegamehack.45056.BE
    Win-Trojan/Downloader.73728.FP
    Win-Trojan/Onlinegamehack.80658
    Win-Trojan/Onlinegamehack.82944.AF
    Dropper/Onlinegamehack.186858
    Dropper/Onlinegamehack.63434
    Dropper/Onlinegamehack.40960
    Win-Trojan/Onlinegamehack.86016.BZ
    Dropper/Rshot.86203

[내 신고 목록]

1 ad.htm ~> V3 : JS/Cve-2010-0806(추가 : 2010.09.05.00)
2 news.html ~> V3 : JS/Exploit(추가 : 2010.09.05.00)
3 test.asp ~> V3 : JS/Cve-2010-0806(추가 : 2010.09.05.00)
4 s.exe ~> V3 : Dropper/Onlinegamehack.40960(추가 : 2010.09.05.00)
5 help.asp ~> V3 : JS/Cve-2010-0806(추가 : 2010.09.05.00)
6 yahoo.js ~> V3 : JS/Iframe(추가 : 2010.09.05.00)


댓글을 달아 주세요