posted by Kwan's 2011. 3. 14. 14:35




제시 제이 : Jessie J | Jessica Ellen Cornish
출생 : 1988년 3월 27일 (영국)
데뷔 : 2010년 싱글앨범 [Do It Like A Dude]
앨범 : Price Tag (Single)
발매 : 2011.01.31
장르 : Pop

[가사 보기]


댓글을 달아 주세요